Her udbetaler staten mest i fratrædelsesbonus til cheferne

BONUSSER: Efter en årrække med kritik af flere gyldne håndtryk i staten, er udbetalingerne faldet i 2018, viser tal fra Moderniseringsstyrelsen. Se hele listen her. 

Staten måtte færre gange til lommerne sidste år for at betale fratrædelsesgodtgørelser til chefer og ansatte. 

I alt udbetalte staten 121 millioner kroner i perioden 2. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018.

Det er et fald på 23 procent fra året før, hvor der blev udbetalt i alt 158 millioner kroner, viser udtræk fra Moderniseringsstyrelsen. 

Statens udgifter hænger naturligt sammen med, hvor mange der fratræder. Et tal, der svinger fra år til år. Og efter at have dykket ned i tallene, er det ikke muligt at pege på en generel tendens i faldet, lyder det fra Moderniseringsstyrelsen.

"I år med store udsving på jobmarkedet er der flere, der fratræder, og dermed også flere, der potentielt får fratrædelsesgodtgørelse, mens det andre år står mere stille. De udsving, som tallene viser, kan vi således ikke forklare med en generel tendens, men snarere som et tilfældigt udsving," skriver Moderniseringsstyrelsen i en mail.

Fratrædelsesgodtgørelsen er en ekstra pose penge, som opsagte ledere og medarbejdere kan få i tillæg til den almindelige løn i opsigelsesperioden, og statens udgifter kan her omfatte både en opsigelse, en frivillig afsked eller ophør af en åremålsansættelse.

Bonusser til åremålsansatte 
Statens udgifter til fratrædelsesgodtgørelse er steget støt over en årrække, og det har blandt andet vakt politisk kritik og bekymring.

Ikke mindst i situationer, hvor åremålsansatte har fået udbetalt fratrædelsesgodtgørelser, selvom de fortsatte i den samme eller en tilsvarende chefstilling.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 blev der dog strammet op på den praksis.

"Og det er stadig vores forventning, at det vil få en effekt på lidt længere sigt," skriver Moderniseringsstyrelsen.

Læs hele artiklen og få endnu mere baggrund på Altinget: embedsværk.

---

Dyk selv ned i de seneste tal for fratrædelsesgodtgørelser i tabellen herunder: 

Tabel: Statens udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse 

  Fratrædelsesgodtgørelse i 1.000 kr.
I alt 120.907
Statsministeriet
 Departementet: 765
765 ↑
Udenrigsministeriet
 Udenrigstjenesten: 635
 DIIS: 186
 Udviklingslande i Afrika: 600
 Udviklingslande i Asien & Latinamerika: 267
 Det Arabiske Initiativ: 100
 Naturressourcer, energi, klimaforandringer: 225
 FN øvrige udviklingsprogrammer: 100
2.112 ↓
Finansministeriet
  Departementet: 395
  Digitaliseringsstyrelsen: 581
  Statens Administration: 525
  Moderniseringsstyrelsen: 253
  Statens IT: 985
2.738 ↓
Erhvervsministeriet
 Departementet: 570
 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 259
 Nævnenes Hus: 433
 Erhvervsstyrelsen: 992
 Patent- og Varemærkestyrelsen: 118
 Sikkerhedsstyrelsen: 574
 Finanstilsynet: 8
 Søfartsstyrelsen: 32
2.986 ↓
Skatteministeriet
 Skatteankestyrelsen: 41
 Skat: 8.399 
8.440 ↑
Økonomi- og Indenrigsministeriet
 Departementet: 521
 Ankestyrelsen: 431
 VIVE: 2.172
3.124 ↑
Justitsministeriet
 Departementet: 21
 Civilstyrelsen: 283
 Politiklagemyndigheden: 6
 Politiet og anklagemyndigheden: 6.344 
 Den Centrale Anklagemyndighed: 326
 Direktoratet for kriminalfors.: 1.206
 Kriminalforsorgen i anstalter: 577
 Retterne: 464
9.225 ↑
Forsvarsministeriet
 Redningsberedskabet: 95
 Beredskabsforbundet: 153
248 ↓
Udlændinge- og Integrationsministeriet
 Udlændingestyrelsen: 342
 Indkvartering og underhold: 2.218
2.560 ↑
Børne- og Socialministeriet
 Børnerådet: 74
 Socialstyrelsen: 298
 Statsforvaltningen: 146
 Kofoeds Skole: 33
552 ↓
Sundheds- og Ældreministeriet
 Sundhedsstyrelsen: 523
 Lægemiddelstyrelsen: 214
 Statens Serum Institut: 459
1.197 ↑
Beskæftigelsesministeriet
 Departementet: 723
 Arbejdstilsynet: 1.693
 Videncenter: 313
 Styr. for Arbejdsmarked & Rekr: 638
 Cabi: 38
3.405 ↓
Uddannelses- og Forskningsministeriet
 Styrelsen for Videregående Udd.: 57
 Københavns Universitet: 5.964
 Aarhus Universitet: 1.178
 Syddansk Universitet: 711
 Roskilde Universitet: 172
 Copenhagen Business School: 151 
 Danmarks Tekniske Universitet: 2.464
 IT-Universitetet i København: 540 
 Maritime uddannelser: 6
 Institutionstilskud til erhverv: 12.063 
 Det Kong. Danske Kunstakademi: 1.883
 Studenterrådgivningen: 140
25.330 ↓
Undervisningsministeriet
 Styr. for Undervisn. & Kvalitet: 314
 Styrelsen for It og Læring: 834
 Erhvervsuddannelser: 17.481
 Private gymnasier: 3.979
 Almene voksenuddannelser: 3.467
26.075 ↓
Kulturministeriet
 Departementet: 1.356
 Slots- og Kulturstyrelsen: 1.103 
 Det Kgl. Teater og Kapel: 501
 Det Danske Filminstitut: 549
 Rigsarkivet: 956
 Nationalmuseet: 513
 Det Grønne Museum: 357
 Statens Museum for Kunst: 6
 Ordrupgaard: 207
 Kunstakademiets Billedkunstskole: 760
 Det Jyske Musikkonservatorium: 429 
 Den Danske Scenekunstskole: 125
6.862 ↓
Miljø- og Fødevareministeriet
 Departementet: 963
 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen: 4.674
 Fødevarestyrelsen: 995 
 Miljøstyrelsen: 3.806
 Naturstyrelsen: 832
11.270 ↓
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
 Departementet: 128
 Vejdirektoratet: 1.243
 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 1.859
 Banedanmark: 903
 Bygningsstyrelsen: 89
4.221 ↓
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 Energistyrelsen: 467
 Energitilsynet: 123 
 Danmarks Meteorologiske Ins.: 1.202
 GEUS: 799
 Styrelsen for Dataforsyning: 564
3.156 ↓
Udenfor finansloven
 Naviair: 931
 DSB Koncern: 5.559
 Udlånte tjenestemænd: 151
6.640 ↑

Note: 
Nedenstående tabel viser fratrædelsesgodtgørelser af enhver art, det vil sige fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med afsked, frivillig fratræden samt ophør af åremålsansættelse.
Tallene stammer fra Finansministeriets Forhandlingsdatabase, og tallene er opgjort per 2. kvartal 2018. Beløbene er derfor udbetalt i 2., 3. og 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018.
Pilene viser, om udbetalingerne er steget eller faldet for ministeriet samlet set siden året før, opgjort per 2. kvartal 2017.

Forrige artikel Portræt: Jan Callesen fra DF er dansk politiks største teknologioptimist Portræt: Jan Callesen fra DF er dansk politiks største teknologioptimist Næste artikel Skatteminister indrømmer at have givet forkerte oplysninger i samråd Skatteminister indrømmer at have givet forkerte oplysninger i samråd