Produktionsskole: Har Christiansborg fattet vores virkelighed?

DEBAT: På Christianborg roses produktionsskolerne i et væk, men ude på skolerne trues man af faldende elevtal og krav om besparelser. Har vi overhovedet nogle lærere tilbage, når vi når etableringen af den forberedende grunduddannelse, spørger forstander Kim Hansen.

Af Kim Hansen
Forstander, Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Som forstander på en af landets største produktionsskoler ser jeg med forundring politikere, der har travlt med at rose vores arbejde - samtidig med at vi kæmper for overlevelse.

I disse dage forhandles der på Christiansborg om en reform af vores skoler og andre institutioner, som dagligt arbejder med at hjælpe unge, som er kommet ud af kurs på deres færd mod uddannelse og arbejde.

Det er en reform med mange gode elementer - og vi er stolte af, at det arbejde, vi laver på produktionsskolerne, ikke bare skal bibeholdes, men forstærkes og udbredes.

Fremtiden ser dyster ud
Vi er en skole med gode resultater - tre ud af fire unge kommer direkte videre til job eller uddannelse, når de er færdige hos os. Vi er også en skole med en relativ sund økonomi - og alligevel ser den nærmeste fremtid dyster ud.

Jeg frygter kort sagt, at vi og de andre produktionsskoler inden for det næste år kun er en skygge af os selv og derfor ikke kan fortsætte vores gode arbejde efter en ny reform.

Produktionsskolelærerne har i mange år arbejdet med den pædagogik, som, regeringen lægger op til, skal være et af de bærende elementer i den nye Forberedende Grunduddannelse, FGU.

Regeringens udspil fokuserer meget på det praktiske arbejde og åbner endvidere op for, at det er ok at komme direkte på arbejdsmarkedet i stedet for at tage en uddannelse. Alle parter taler også pænt om produktionsskolerne og den pædagogik, vi har praktiseret.

Risikerer skolelukninger
Men har vi overhovedet nogle lærere tilbage, når vi kommer frem til etableringen af FGU?

Det sidste år har vi oplevet et fald i elevindtaget på 30 procent. Det hænger blandt andet sammen med den reducerede skoleydelse, som blev vedtaget sidste år.

Men konsekvensen af de manglende elever er til gengæld meget håndgribelig. Det drastiske fald i elevtallet betyder, at vi skal reducere vores omkostninger. Hertil kommer generelle besparelser på otte procent, som vi også skal leve op til.

Ikke alle skoler har den samme polstring som os og må nok lukke helt. Vi er jo alle selvejende institutioner uden andet sikkerhedsnet end det, vi selv kan sprede ud.

Vi har kun to væsentlige steder, hvor vi kan finde penge: afskedigelser af gode lærerkompetencer og afvikling af bygningsmasse. Begge dele betyder, at det bliver overordentlig svært at drive skolerne videre og få en ny FGU godt i gang.

Hertil kommer at store reformer giver usikkerhed i personalet.

Jeg er sikker på, at mine gode medarbejdere har kompetencer til at finde andet arbejde - men jeg risikerer at stå tilbage på en skole uden lærere. Og uden de rigtige lærere er det jo ikke en skole - og slet ikke en skole, der kan påvise kvalitet i arbejdet med de unge.

Brug for økonomisk ro
For at sikre en god overgang til den nye forberedende grunduddannelse er det derfor mit forslag at skolerne får fastfrosset deres økonomi på baggrund af aktivitetsniveauet i 2016 i overgangsperioden frem til FGU opstart. En fastfrysning af driftstilskuddet på 2016 niveau vil kunne indeholdes i den nuværende vedtagne finanslov.

Således sikrer vi, at de gode ressourcer kommer med ind i den nye FGU, uden at der er tale om en ekstra udgift for staten. Det vil samtidig skabe ro til etablering af den nye FGU og implementering af reformen.

Alternativet er at bygge en ny FGU op helt fra bunden fremfor at bruge de kompetencer, der findes - hvilket kun kan ende med at blive endnu dyrere for samfundet.

For hvorfor kaste barnet ud med badevandet? Vi burde være langt klogere.

Forrige artikel Biavlere: Engelbreth useriøs i sin fremstilling af dræberhonningbier Biavlere: Engelbreth useriøs i sin fremstilling af dræberhonningbier Næste artikel Mogens Jensen: Kulturpolitisk forskning er nødvendig Mogens Jensen: Kulturpolitisk forskning er nødvendig
 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Spørgsmålet er: Har Christiansborg fattet vores virkelighed?

  Jeg tillader mig at mene: Hvis man med saglige briller på, vurderer hvordan de valgte Christiansborgpolitikere arbejder, hvorfor flertallet af disse er der (?), -hvad der lykkes / ikke lykkes for dem - får den almindelige voksne vælger/samfundsinteresserede borger antageligt IKKE et positivt indtryk.
  ...og jeg mener i øvrigt, at dette er en saglig og yderst professionel artikel fra Kim Hansens hånd.
  Når artiklens indhold er færdigdebatteret om et par dage, sker der følgende: INTET ...overhovedet intet. Sådant kan landets ledelse ikke håndtere.
  Anvis mig venligst, hvor jeg skal få tillid fra!

 • Anmeld

  Christian X

  Svar

  Nej - det har de med sikkerhed ikke.
  Al erfaring tilsiger, at politikere ender med at gøre det rigtige - når alt andet er forsøgt.
  Årsagen til at det er sådan, er netop fordi præmissen for indgreb ikke er viden, men blot holdninger og opportunisme. Men illusionen virker, vi har fred og velstand - indtil videre.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Det offentligt betalte ansættelsesområde skal også tilpasse sig.

  Politikerne har bestemt ikke en heldig hånd når de tilrettelægger og ændrer og reformerer noget som helst i det Danske uddannelsessystem, så forstander Kim Hansen fra produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup har en poiente.

  Men det halter noget, når han konstaterer, at optaget på skolen er faldet 30%, men alligevel advokerer for at opretholde fuld lærerstab med den begrundelse, at det skaber tryghed blandt de ansatte og fastholder lærerkompetencer.

  Produktionsskolerne er jo ikke sat i værk som beskæftigelses-bekvemmelighed for de ansatte, men for at levere resultater i form af unge ind på arbejdsmarkedet eller videre i uddannelse. Det er produktionsskolen i Greve - Høje Tåstrup åbenbart god til, og al ære til dem for det.

  Men blot fordi det er på det offentlige beskæftigelsesområde betyder det jo ikke, at skolen er undtaget fra at tilpasse sig det skiftende behov for netop deres ydelse og indsats.

 • Anmeld

  Christian X

  Bertel Johansen

  Dine holdninger passede rigtigtig godt - i halvfjerdserne. Så kom lidt ud og få lidt nuancer, så kunne det være, at du kunne bidrage med noget.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger, pens.grundskolelærer.

  Reformer og manglende økonomiske midler.

  Forstår til fulde forstander Kim Hansens bekymring.
  Produktionsskolerne udfører et utroligt flot og alsidighedskrævende stykke pædagogisk arbejde med de unge mennesker. Stor respekt for det.
  ....
  Man må sig så undre, når man fra Slotsholmen tror, at man kan igangsætte markante ændringer og reformer uden at tilføre de nødvendige ekstra ressourcer, som implementeringen af en ny reform selvfølgelig kræver. Det er ikke noget, man "bare lige" gør, uden at det koster ekstra arbejdstimer samt bygnings- og inventarændringer.
  (Man burde spørge en produktionsvirksomhed: Ville man kunne omlægge en produktion uden at kalkulere med inventarændringer og ekstra udgifter ??)
  Når det er sagt, så skal reformen altså foregå på basis af de besparelser og nedskæringer, der er krævet fra Slotsholmen de senere år !?
  Man må sig undre....!
  ....
  Den nye folkeskolereform er man endnu ikke 'kommet sig over'. Den blev indført UDEN tanke for nødvendigheden af tilførsel af økonomiske ressourcer til reformændringerne bla til bygningsændringer, samt uden ekstra bevillinger til forarbejdet og igangsættelsen af implementeringen. Sideløbende blev der pålagt voldsomme besparelser personalemæssigt. Elev - og personaleflugt på alle niveauer blev resultatet.
  *Personaleflugt midt i en reformændring er meget omkostningsfuld, da man mister know-hov / erfarne kompetencer, som det tager lang tid at reetablere.*
  ....
  Man kan altså ikke sætte en anden motor i en bil uden at regne med udgifter til arbejdsløn, .. og hvis motoren har en anden størrelse, så skal oktantallet, den ændrede benzinpris, også med i regnearket under kommende driftsudgifter.
  ....
  Håber, de politiske ledere tager deres ansvar seriøst, så det meget vigtige og nødvendige arbejde på produktionsskolerne kan fortsætte med "fuld skrue". For det er SÅ vigtigt...og på sigt så besparende for samfundet, at vi får ALLE unge godt på vej til et godt liv.
  Krydser tommelfingre i håbet om, at de ansvarlige ledere på Slotsholmen får tænkt sig om en ekstra gang !

 • Anmeld

  Kim Hansen · Forstander

  Selvfølgelig skal vi tilpasse os

  Og det gør vi hele tiden. Vi har ikke to år i træk med samme antal medarbejdere, og optimere løbende vores drift.
  Men der findes ikke en privat virksomhed med respekt for sig selv, og med en fornuftig ledelse som ikke afsætter et beløb til væsentlige og omsiggribende omstruktureringer.
  Eleverne er der, og det er desværre dem der i sidste ende bliver taberne når der ikke er et tilbud til dem.
  Regeringen forventer at elevtallet er uændret efter omstruktureringen, og så er det ikke sund fornuft at afskedige de medarbejdere der er eksperter, for så at mangle dem efter et år eller to. Omkostningerne til at uddanne nye medarbejdere til målgruppen er alt for stor i forhold til at fastholde dem der kan.
  Når regeringen så i øvrigt har forventet at elevtallet vil være det samme i omstruktureringsperioden, og har afsat midler til det, og det viser sig at det ikke holder stik, så er der i mit hoved ikke et økonomisk ræsonnement at tage en hurtig ekstra besparelse, for at bruge ekstra penge senere.
  For behovet er der, og desværre er det de udfordrede unge der bliver ladt i stikken.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. grundskolelærer

  Om at tilpasse sig

  @Kim Hansen.
  Som grundskolelærer og leder af støttecenteret på en stor tresporet forstadsskole,....ja, så har netop Jeres elevgruppe været nogle af mine "hjertebørn".
  De har hver især deres stærke personligheder og kompetencer, og når man stabilt får fat om dem og får givet dem selvtillid og gå-på-mod,,....så er der simpelthen SÅ meget, der kan lykkes for dem.
  *Men det kræver nærvær, professionel indsigt, vedholdenhed og frem for alt stabilitet omkring dem.*
  OG:
  Forudsætningen er, at der pædagogisk er et stabilt, engageret og også robust personale omkring eleven. Et personale, der kender hinanden og er gode til i samarbejdet at bruge hinandens kompetencer. At få opbygget en sådan stabil personalegruppe er ikke noget, der sker fra dag til dag.
  **Der MÅ og SKAL kunne findes en løsning, så svingdørsprincippet med medarbejdere ud og ind ad døren kan undgås. For stabiliteten i medarbejdergruppen er forudsætningen for, at den unge finder sig selv og sine egne kompetencer, så han/hun kan komme godt videre med et godt liv.
  Svingdørsprincippet i personalegruppen skaber umuligheder og er alt for omkostningsfuldt.
  ....
  Kan her fra sidelinjen kun opfordre politikerne til at FØLGE OP på deres egen reformbeslutning ved at konsultere Jer erfarne ledere:
  Når problemstillingen omkring fastholdelsen og kontinuiteten i medarbejderstaben rejses, så må de ansvarlige politikere spørge, undersøge og sørge for:
  **HVORDAN kan bevillingerne skrues sammen, så det tilsikres, at det stabile og kompetente personale kan fastholdes hvis og når elevtallet svinger ?**
  (Kunne man eventuelt skrue på knappen i forbindelse med, at nogle medarbejdere i en periode, hvor elevtallet er lavt, har mulighed for at øge en mere udadrettet konsulentfunktion? Blot en ide !)
  ....
  Som vælger går jeg ud fra, at de ledende, ansvarlige politikere, der har ansvaret for søsætningen af en reform, følger denne til dørs og i samarbejde med de fagligt professionelle ledere tager ansvaret for løsningen af eventuelle opståede problemer. Regner med, at de lytter til Jer ledere ude på skolerne, så søsætningen lykkes uden forlis.
  Hold politikerne fast om ansvaret!
  Held og lykke med arbejdet med de unge. De fortjener det. • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. grundskolelærer.

  Fralæggelse af ansvar?

  I relation til ovenstående indlæg kan jeg ikke undgå at kommentere:
  ....Læser i dag, at man indenfor murene på Christiansborg i stor udstrækning mener, at det er politiets skyld, at der endnu ikke er kommet styr på bandekonflikten på Nørrebro.
  Tja. Det er altid bekvemt at finde sig en syndebuk.
  Virkeligheden er jo, at politiet er blevet pålagt rigtigt mange ekstraopgaver uden at man samtidigt har tilført de nødvendige personaleressourcer.
  Forøvrigt kan kriminalitet ikke blot løses af politiet. Der skal parallelt med politiarbejdet sørges for, at der er de nødvendige socialpræventive, og uddannelsesmæssige ressourcer til rådighed for at det kan forventes og tilsikre, at børn og unge ikke bliver fanget af det kriminelle miljø.
  Kære politikere:
  Kom så i arbejdstøjet! Man kan sjældent spare sig til bedre resultater, når det handler om mennesker. Mærk virkeligheden og hjælp....som de ansvarlige ledere, I er.... alle medarbejderne i de forskellige sektorer med at få de nødvendige arbejdsredskaber og -betingelser, så de kan løse de opgaver. der stilles.
  Lad være med at finde syndebukke. DET er JERES ANSVAR, og det KAN I ikke blot skubbes over på skiftende medarbejdergrupper .... hverken på politiet eller på de sociale og pædagogiske medarbejdere. Stop de alt for dyre sparerunder og find viden og indsigt hos den store vidensbank, der findes i virkelighedens verden. Rigtig mange står på spring og vil og kan, hvis I lytter og hvis de rette betingelser gives.
  SÅ fik jeg luft !!