Per Okkels
Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, beklager, at 140 ansatte skal fyres. (Foto: rn.dk)

Sundhedsministeriet: 140 fyres, og ny styrelse fødes

2. februar 2012 kl. 14:38
EKSTRA: Fyringen af 140 medarbejdere og sammenlægningen af Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen er kun et hjørne af besparelserne på sundhedsområdet. En ny styrelse skal overtage en række opgaver.
| Flere

De seneste års mange ommøbleringer på Sundhedsministeriets område har vist sig at være vand i forhold til de ændringer, der sker som følge af regeringens spareplan i centraladministrationen. Ændringerne på sundhedsområdet rulles ud 1. marts.

I tal skal man på Sundhedsministeriets område spare omkring 108 millioner kroner i 2013 stigende til 125 millioner i 2015. 

140 medarbejdere i ministerier, styrelser og andre institutioner skal afskediges.

Samtidig bliver Lægemiddelstyrelsen lagt ind under Sundhedsstyrelsen, og der oprettes en ny styrelse med ansvar for smitteberedskab og overvågning samt sundhedsdokumentation.

Den nye styrelse samler det nuværende Statens Serum Institut, National Sundheds-IT og dokumentationsopgaverne i Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen samt DRG (takster) fra departementet (se detaljer i bunden af artiklen).

Kompetencer samles
I redegørelsen fra ministeriet om ændringerne argumenteres der for, at ændringerne også fører til en forbedring af ministeriets handlekraft og effektivitet:

"Opgaverne og de faglige kompetencer samles i større og bedre sammenhængende faglige miljøer, der hver især bedst muligt skal understøtte ministeriets opgavevaretagelse," hedder det blandt andet i ministeriets pressemeddelelse om sammenlægningen af Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

Som man i går kunne læse i Altinget om de forestående ændringer, var VK-regeringen også i gang med lignende planer. Bertel Haarder pegede i Altinget på, at det var logisk og besparende at fusionere Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

Her står det nu fast, at Else Smith fortsætter som direktør, mens den erfarne afdelingschef, Vagn Nielsen, fra Sundhedsministeriets departement indsættes som konstitueret vicedirektør.

Bekymrede læger
Man kan i dag på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside læse, at sparekravet, der ud over regeringens krav om besparelser på fem procent i alle ministerier, også skyldes "et budgetmæssigt efterslæb og generelt faldende bevillinger."

Som man kan læse i dagens anden artikel om emnet, ser både Lægemiddelindustriforeningen og Lægeforeningen også positive ting ved de store omvæltninger.

Danske Patienter og Lægeforeningen er dog primært bekymrede:

"Det er en stor besparelse. Politikerne må være forberedte på, at når man sparer 125 millioner kroner i ministeriet og styrelserne, så kan det ikke undgå at få en betydning for sundhedsvæsenet og de administrative opgaver, der bliver løst. Og så er jeg ked af, at man er nødt til at sige farvel til så mange dygtige medarbejdere, som hver dag gør en indsats for at få sundhedsvæsenet til at hænge sammen," siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen. Han ser dog ligesom Lif også positive ting ved ændringerne.

Lif peger på, at sammenlægningerne kan føre til en styrkelse, fordi kompetencerne samles. Men også fordi Lif mener, at Lægemiddelstyrelsen er gået til grænsen for sine beføjelser:

"Sammenlægningen af de to styrelser åbner døren for gennemførelse af et kvalitetsløft på de områder, hvor Lægemiddelstyrelsen de facto har ført sundhedspolitik. Et særligt tydeligt eksempel er medicintilskudsafgørelser," siger viceadministrerende direktør Henrik Vestergaard.

Dokumentaion

Departementet
Departementets organisatoriske struktur slankes, ved at antallet af afdelinger reduceres fra 3 til 2, at opgavevaretagelse mellem departement og styrelser justeres, idet DRG-området overføres til Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation og Infektionsberedskab og ressourcer knyttet til ministerbetjeningen på forebyggelsesområdet samles i departementet.

Styrelsesniveau
Fire af ministerområdets styrelser lægges sammen til to:

Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation og Infektionsberedskab, som er en fusion af Statens Serum Institut og National Sundheds-IT (NSI), samt opgaver vedrørende dokumentation og overvågning mv. fra Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen samt DRG-området fra departementet.

En ny Sundhedsstyrelse, som er en fusion af den eksisterende Sundhedsstyrelse og Lægemiddelstyrelse (excl. dokumentations- og statistikopgaver, jf. ovenfor)

Desuden foretages følgende opgavesammenlægninger:

  • Administrative fællesskaber - der etableres administrative fællesskaber på mini-sterområdet vedrørende HR, regnskab og tilskudsadministration.

  • Sammenlægning af opgaver vedrørende alternativ behandling - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling nedlægges med effekt fra 1. januar 2013, og opgaverne overføres til Sundhedsstyrelsen, som i forvejen varetager opgaver på området.

  • Ét sekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité - de nuværende to sekretariater for henholdsvis Det Etiske Råd og Den Nationale Vi-denskabsetiske Komité lægges sammen til ét fælles sekretariat. 


De nye styrelser
Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation og Infektionsberedskab
Det danske sundhedsvæsen er begunstiget af en generel god dokumentation og mangfol-dighed af data. Udfordringen er at få mere ud af de eksisterende data ved at bruge dem mere målrettet, og ved at koble og integrere data bedre på tværs af patientforløbet. Derfor skal dokumentationsindsatsen samles. Data skal som udgangspunkt indberettes et sted, data skal opsamles og genanvendes og formidles entydigt for at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag i sundhedsvæsenet. Ansvaret for de millioner af informationer om pati-entforløb, der i dag er placeret på fem forskellige institutioner, bliver derfor samlet ét sted.
Sammenlægningen af Statens Serum Institut, NSI samt øvrige dokumentationsopgaver mv. i koncernen sker således for at samle den nationale ekspertise på dokumentations- og it-området i sundhedsvæsenet. Sammenlægningen vil tilvejebringe den nødvendige kritiske masse, således at stordriftsfordele kan indhøstes, og at der kan udvikles et it- og dokumen-tationsmiljø, der understøtter en effektiv og faglig udvikling i sundhedsvæsenet og bidrager til at levere mest mulig sundhed for pengene. Sammenhængende data for aktivitet, økonomi og kvalitet skal understøtte et sundhedsvæsen, der prioriterer kvalitet over kvantitet og resultater over processer.

Sundhedsstyrelsen
Ministeriet samler al den faglige rådgivning i en styrket Sundhedsstyrelse. Formålet med at sammenlægge Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen i én samlet "Sundhedsstyrelse" er at understøtte det sundhedsfaglige grundlag for at skabe en kobling mellem lægemidler og øvrige områder i sundhedsvæsenet, så den faglige rådgivning understøtter hele patient-forløbet, herunder den forebyggende indsats.
Lægemiddelstyrelsens opgaver vedrørende tilskud til lægemidler og Institut for Rationel Farmakoterapi bliver en integreret del af den nye styrelse. Lægemiddelstyrelsens opgaver i relation til godkendelse - samt kontrol og overvågning af lægemidler og lægemiddelvirksomheder vil fortsat være gebyrfinansierede og adskilles bevillingsmæssigt fra de øvrige opgaver. Formålet er at skabe gennemsigtighed om gebyrfinansieringen og sende et klart signal om uafhængighed i forhold til de øvrige opgaver.

 
Altinget | Sundhed

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK