Advokater: Børn skal ikke være kastebolde i skilsmissesager

DEBAT: Med regeringens skilsmisseudspil bliver forældrenes stridigheder afgjort hurtigere. Dermed vil færre børn opleve, at opslidende og langvarige sager ødelægger barndommen, skriver Anne Broksø, formand for Danske Familieadvokater.

Af Anne Broksø
Formand for Danske Familieadvokater

Det er et godt udspil, regeringen har fremlagt. Regeringen har tænkt store tanker og lyttet til Folketinget, forældre, børn og alle os andre, som i mange år har presset på for at få sat en stopper for, at børn og forældre er blevet til kastebolde fra system til system.

Barndommen tilbage
Det nye system vil derfor både gavne børnene og deres forældre. Stridigheder mellem skilsmisseforældre vil nemlig kunne blive afgjort hurtigere, og dermed vil færre børn opleve, at opslidende og langvarige sager i Statsforvaltningen ødelægger barndommen.

Det er især et stort fremskridt, at regeringen lægger op til at inddele skilsmisseansøgningerne i grønne, gule og røde sager. Altså de nemme sager, sagerne med få konflikter og de meget konfliktramte sager. En sådan inddeling af sagerne er klogt, fordi det bliver muligt at fokusere indsatsen på de skilsmisser, som har flest konflikter og på samme tid kan man sikre, at enige forældre også kan komme hurtigt igennem med deres ansøgning til fordel for børnene og skilsmisseparret.

Fokus på rød, gul og grøn
Når de nye tiltag skal udmønte sig i regler, er det vigtigt, der kommer fokus på definitionen af gul, grøn og rød, så skilsmisseparrene ikke bliver afhængige af, hvor i landet de bliver skilt, eller hvem, der behandler deres sag. Der bør derfor være præcise retningslinjer/betingelser for, hvornår en sag er grøn, gul eller rød. Og for borgerne skal det være helt klart, hvilket ”spor” sagen kører i, sådan at de ikke oplever, at der er flere instanser inde over samme afgørelse.

Således bør eksempelvis alle følgende sager betragtes som røde sager og direkte overføres og afgøres af Familieretten, fordi de netop er meget konfliktfyldte:

  • Uenighed om barnets bopæl,
  • Uenighed om forældremyndighed,
  • Børnebortførelse,
  • Udenlandske forældre (hvor tvangsfuldbyrdelse i andre lande kan komme på tale),
  • Sager med påstand om vold og seksuelle overgreb mod børn/den anden forældre, misbrug, psykisk sygdom hos forældre/børn.

Det er ligeledes vigtigt, at de sager, der behandles i forvaltningen, har faste procedurer og grundlæggende retsprincipper for at kunne sikre, at retssikkerheden er i fokus. Sådan er det nemlig for de sager, der behandles i Familieretten, og sådan bør det også være for alle andre sager.

Det er derfor blandt andet vigtigt, at man i forvaltningens sager sikrer, at alle par får understreget, at de skal tale sandt og at man kender modpartens bilag i god tid for at modvirke, at det bliver den ”stærkes ret”. Uden faste procedurer og sande forklaringer er der nemlig stor risiko for, at den stærke ægtefælle presser den svage. Det ser vi desværre alt for ofte i dag, og det bør ikke kunne fortsætte i det nye.

Generelt er det også vigtigt, at alle sager kører hurtigt gennem systemet, da al erfaring viser, at tiden højner konfliktniveauet. Især er der brug for, at børnesagerne går hurtigere og tager mere højde for børnenes situation, historie og baggrund.

I dag skal børnene nemlig igennem alt for mange undersøgelser alt for mange forskellige steder, som alle laver deres egne samtaler og undersøgelser med risiko for, at børnenes udsagn og viden går tabt. Derfor er det godt og et stort fremskridt, at regeringen lægger op til at samle ekspertisen i Familieretshusene.

Skridt mod et endnu bedre system
Men med yderligere et lille skridt vil forslaget kunne give børnene de bedste vilkår: Regeringen bør nemlig lægge Familieretshusene i de byer, hvor byretterne i forvejen ligger.

Dermed vil man kunne skabe bedre vilkår for især sagerne med børn, fordi det bliver nemmere for Familieretshusene at samarbejde med byretterne, som jo i forvejen har stor kontakt til skoler, børnehaver, kommunerne og børnesagkyndige. Ved at lægge det samme sted kan medarbejderne i Familieretshuse dermed nemmere mødes, udveksle og vurdere indhentede oplysninger med byretterne, ligesom de løbende kan mødes til erfaringsudveksling og gennem afholdelse af tværfaglige møder om sagerne og om, hvordan man bedst skabe gode vilkår for børnene.

Regeringens forslag er et stort skridt fremad, og med ekstra tilføjelser vil det således kunne blive endnu bedre til gavn for børn og deres forældre.

Forrige artikel Børns Vilkår: Lad os lave ’den danske model’ på skilsmisseområdet Børns Vilkår: Lad os lave ’den danske model’ på skilsmisseområdet Næste artikel Debat om regeringens skilsmissesystem Debat om regeringens skilsmissesystem