Dansk Selskab for Almen Medicin: Stress rammer ikke kun de svage

DEBAT: Der er særligt tre grupper, der bliver ramt af stress, og det er ikke kun de svageste, skriver Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, der mener, at man bør se på indretningen af samfundet.

Af Anders Beich 
Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin

Vi har talt om det i mindst et par årtier, men ingen har for alvor turdet ændre på noget af det, vi ved, der bidrager til stress, i vores indretning af samfundet. 

Faktisk er udviklingen gået i den stik modsatte retning. Vi har i stedet individualiseret stress som problem, og løsningerne har haft ret ensidigt fokus på øgning af den enkeltes robusthed og bedre coping. 

Vi anbefaler i flæng meditation, afspænding, yoga, fysisk træning, stress-coaching, psykoterapi, og medicinsk behandling.

Set fra min stol, som praktiserende læge, er der tre grupper, der især henvender sig, når det gælder belastningsreaktioner og stress:

1. Ganske unge, som ikke har været på arbejdsmarkedet endnu, kommer til lægen for at blive sygemeldt og hjulpet af med deres symptomer på stress. De får psykiske og psykosomatiske nedture og sammenbrud, før de er kommet i gang med livet.

Der skal mange flere tilbud og fokus allerede i skolen på denne voksende gruppe, som synes at mangle værdimæssige holdepunkter og sociale kompetencer.
De kan ikke finde retning i en skov af information, administrere deres talenter eller træffe beslutninger. Alt for mange ender med symptomdiagnoser i min optik, og vi må frygte for deres forældrekompetencer og den efterfølgende generations tilstand.

2. Mennesker, der af en eller anden grund (alt fra alvorlig kræftsygdom til mennesker med personlighedsforstyrrelse og dårlig tilpasning i årtier) er havnet uden for arbejdsmarked, bliver vurderet, presset og prøvet, nogle i årevis i jobcentersammenhæng.

De fleste føler sig mistænkeliggjorte og bliver bare mere stressede og marginaliserede af det. Egen læge anmodes om utallige attester, som ikke finder anvendelse til andet end regelopfyldelse.
Her kunne man med fordel skille fårene fra bukkene og lade de kronificerede få deres pension (stol på egen læges vurdering), og bruge krudtet på at forebygge kronificering der, hvor der er håb.

3. Endelig fylder patienter med arbejdsbetinget stress i dagligdagen. Desværre – og jeg ved, det er politisk ukorrekt at nævne det, er det meget ofte offentligt ansatte (især lærere, lægesekretærer, sagsbehandlere, sygeplejersker, embedsmænd og læger) som er stressede eller udbrændte.

Forskningen har dokumenteret en sammenhæng mellem udvikling af stress og mangel på henholdsvis indflydelse, mening, belønning, forudsigelighed, social støtte og passende krav til arbejdet. Den offentlige sektor bugner af initiativer, der udstråler, at man ikke har tillid til sine ansatte og deres evne til at udøve faglige skøn inden for deres område.

Kontrolsystemer og registreringskrav, som hyppigt skyder helt ved siden af kvalitetsskydeskiven, presser ansatte og samarbejdspartnere helt unødigt i forhold til at få tid til deres kerneopgaver. Borgeren, mennesket, med komplekse behov, problemer, krav, er gledet ud af ligningen.

Man tager en del ad gangen for at kunne måle på den, og man tilsidesætter de meget store uspecifikke effekter af omsorgen med det personcentrerede fokus og brugen af den professionelle relation til elev, borger, patient, klient, bruger, med flere.

Vi skal se på indretningen
Skiftende regeringer med skiftende observans har lovet at afbureaukratisere og taler om det enkelte menneske i centrum, men vedtager i stedet yderligere kontrolforanstaltninger og registreringer for både borgere og ansatte. 

I tilgift er der opstået en nærmest euforisk eksistentialistisk tro på, at indsamling og ansamling af stadigt flere data om hver enkelt borger og stadigt mere komplekse it-systemer vil redde en nødlidende offentlig sektor, finde sandheden og føre til kvalitet i sig selv. 

Der opbygges offentlige databaser hele tiden, uden at vi på forhånd ved, hvad vi skal og kan bruge dem til. Der er krav om opsamling og brug af data, for hver enkelt møde mellem borgeren og den professionelle. I fremtiden vil betydelige datastrømme fra apps og eksterne kilder givetvis udvide eller forurene databaserne. 

Meningen er selvfølgelig, at de mange data skal bidrage til, at den professionelle sammen med borgeren kan forbedre sin faglige ekspertise. Problemet er, at vi ikke aner, om det vil finde sted, eller der vil ske det modsatte.

Det kan ende med at stresse både borgere og de professionelle yderligere, hvis vi henholdsvis afkræves eller begraves i data og beregnede sandheder i alle de fag, hvor borger og professionel i dag sammen finder sandheder og løsninger, som borgeren kan bruge i den givne situation.

Stress er ikke bare noget, der rammer nogle med for svag mestringsevne. Det stadigt stigende antal gør, at vi bør se på, hvordan vi indretter og udvikler vores samfund.

Forrige artikel Psykiatrisk Selskab: Langvarig stress skal forebygges - ellers bliver man syg Psykiatrisk Selskab: Langvarig stress skal forebygges - ellers bliver man syg Næste artikel Socialrådgiverne: Tillid er afgørende for at bekæmpe stress Socialrådgiverne: Tillid er afgørende for at bekæmpe stress
 • Anmeld

  Lisbeth Riisager Henriksen · Cand.mag. og forfatter

  Belastningsreaktioner hos syge mennesker i beskæftigelsessystemet skyldes blandt andet regulær mishandling

  Tak til Anders Beich for at fortælle om, at syge mennesker uden for arbejdsmarkedet i det offentlige beskæftigelsessystems hamsterhjul er den ene af de tre grupper af mennesker, som henvender sig mest til hans lægekonsultation på grund af belastningsreaktioner og stress!

  Det er nemlig et af de helt paradoksale forhold i social- og beskæftigelsessystemet, at det mange gange nedbryder folk mere, end det hjælper. Vi taler altså om, at systemet behandler borgere på en måde, der har karakter af overgreb. Selvfølgelig er det ekstremt belastende - og det står i mange tilfælde på i mange år.

  Et eksempel er den praksis, som har udviklet sig i forvaltningen af ressourceforløb. Den presser mange alvorligt syge helt ud over kanten. Hvorfor gør man sådan i kommunerne, når syge borgere har al nødvendig lægedokumentation til at fastslå alvoren af deres sygdomme og funktionsnedsættelser? Hvorfor fortsætter man med at overrule lægefaglig dokumentation og lægelige advarsler om, at syge borgere ikke kan tåle det absurde beskæftigelsescirkus?

  Alle dem, der har magt over disse forhold, vasker hænderne - det går helt op på regerings- og ministerniveau. Det er forfærdeligt at være vidne til og at skrive om så mange gange, uden at nogen af de ansvarlige reagerer.

  Læs mere om mishandlingen af svært syge borgere i ressourceforløb her i mit seneste indlæg!

  http://www.avisen.dk/blogger-det-er-tortur-at-sende-doedssyge-borgere-i-r_447608.aspx

 • Anmeld

  Anders Beich · Læge

  Rettelse

  En stavekontrol har ændret essentialistisk til eksistentialistisk - det er jo ikke helt det samme:
  "I tilgift er der opstået en nærmest euforisk ESSENTIALISTISK tro på, at indsamling og ansamling af stadigt flere data om hver enkelt borger og stadigt mere komplekse it-systemer vil redde en nødlidende offentlig sektor, finde sandheden og føre til kvalitet i sig selv. "

 • Anmeld

  Annelise Lauridsen · Sygemeldt handelsoverlærer

  Ja, vi rammes af systemmobning, men der mangler et 4. punkt i denne artikel

  Rigtig gode betragtninger, som jeg er enig i, og som Psykolog Nadia Prætorius allerede i 2006 kaldte for ”systemmobning” – her omtalt på ”Folkeskolen.dk”:
  https://www.folkeskolen.dk/44764/vi-rammes-af-system-mobning

  Der mangler dog et 4. punkt, som handler om ”at gribe i egen barm” og erkende, at også sundhedsvæsenet, som Dansk Selskab for Almen Medicin er en del af, har et ansvar i denne sammenhæng, og det handler om brugen af ’de funktionelle lidelser’ i dansk sundhedsvæsen, som flere og flere patienter lægges ind under. Her kan man fx læse, at der er håb for patienter, der går under betegnelsen ”medicinsk uforklarlige symptomer” (MUS), som hører under de funktionelle lidelser, hvor den håbefulde behandling er psykofarmaka – helt i tråd med temaet i nærværende artikel, nemlig STRESS:
  Depressionsmedicin virker mod uforklarlige lidelser
  http://medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/psykiatri/780-medicin-mod-depression-virker-mod-uforklarlige-lidelser.html

  Brugen af de funktionelle lidelser rammer fx uretmæssigt patienter med sjældne sygdomme, der ikke henvises fra almen praksis til korrekt udredning, men kommer til at hænge i betegnelsen ”funktionel lidelse”, hvorfor der kan gå mange, år, inden disse patienter bliver korrekt diagnosticeret og dermed optimalt behandlet, hvilket så sandelig også kan medføre stress. Faktisk har paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser offentliggjort en undersøgelse, der viser, at denne gruppe af patienter føler sig chikaneret – også i sundhedsvæsenet.

  Jeg syntes blot lige, at dette 4. punkt skulle nævnes også.

 • Anmeld

  Lisbeth Riisager Henriksen · Cand.mag. og forfatter

  Belastningsreaktioner hos syge mennesker i beskæftigelsessystemet skyldes blandt andet regulær mishandling

  Se også min kronik i Aarhus Stiftstidende i dag om mishandlingen af syge i social- og beskæftigelsessystemet:

  http://stiften.dk/kronikker/Hvor-laenge-skal-mishandlingen-af-doedssyge-mennesker-fortsaette/artikel/459688

Peder Holk Nielsen stopper i Novozymes

Peder Holk Nielsen stopper i Novozymes

NAVNE: Topchef i Novozymes Peder Holk Nielsen har meddelt, at han fratræder sin stilling som administrerende direktør primo 2020. Det sker efter en række nedjusteringer inden for de seneste år.