Her er den nye pesticidaftale

DOKUMENATION: Regeringen har netop landet en aftale om en pesticidstrategi frem mod 2021. Få overblik over aftalen her.

Fredag formiddag landede et bredt flertal en aftale om pesticidstrategi 2017-2021.

Få overblik over aftalens 15 punkter her:

1. Der skal også i fremtiden være en ambitiøs målsætning for pesticidbelastningen, og den nuværende målsætning om en pesticidbelastning (PBI) på 1,96 opgjort ved salgsdata skal som minimum nås. Pesticidafgiften evalueres i 2017, og på den baggrund indkaldes aftaleparterne i begyndelsen af 2018 til drøftelse af evalueringen og behovet for en eventuel justering af afgift og målsætning.

2. Der udarbejdes en handlingsplan mod resistens med udgangspunkt i IPM-principperne. Udkast til handlingsplan drøftes i aftalekredsen i efteråret 2017. Vurderingsprincipperne for godkendelse af pesticider justeres på baggrund af det internationale review. Dermed er der mulighed for, at pesticider med andre virkningsmekanismer kan godkendes med henblik på at forebygge resistens som et virkemiddel i en samlet tilgang. Pesticider, som godkendes i forhold til den nye grænseværdi for nedbrydningsprodukter, der ikke har pesticideffekt og ikke er vurderet til at have negative sundhedseffekt eller miljørisiko, testes i VAP. Såfremt de ikke klarer testen, bortfalder godkendelsen.

Efter en forsøgsperiode på fire år evalueres effekten af de justerede vurderingsprincipper. Evalueringen vil omfatte nye pesticider godkendt efter de ændrede vurderingsprincipper og for stoffer med en ændret grænseværdi vil der særligt være en opsamling af de vurderinger Miljøstyrelsen foretager i de konkrete godkendelsessager, herunder vedrørende stofferne og deres nedbrydningsprodukters eventuelle cocktaileffekter. Der er for perioden 2013-2015 gennemført en baselineundersøgelse af udbredelsen af herbicidresistens i Danmark. Denne undersøgelse gentages i 2020 med henblik på at følge udviklingen i resistens. Denne undersøgelse samt evalueringen af de justerede vurderingsprincipper skal foreligge forud for forhandling af den næste pesticidstrategi.

3. Grundvandsovervågningen er styrket. Stationsnettet udbredes med ca. 100 ekstra boringer, og der vil i den nuværende programperiode (2017-2021) blive undersøgt for flere pesticider. Derudover er der indarbejdet et beredskab for at screene udvalgte stoffer efter behov i perioden. 

4. Styrkelse af målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvand mod pesticider inden for BNBO ved forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider og vask af pesticidsprøjter inden for BNBO, herunder på vaskepladser.

5. Der udarbejdes en handlingsplan om yderligere initiativer til mulig nedbringelse af pesticidbelastningen og bedre grundvandsbeskyttelse i BNBO. De mulige yderligere initiativer drøftes i aftalekredsen i efteråret 2017. Heri vil bl.a. indgå: 

a. Som opfølgning på en af anbefalingerne i den internationale vurdering af grundvandbeskyttelsen ønsker aftaleparterne på et fagligt grundlag at gennemføre særlige godkendelsesbetingelser i BNBO. Det kan fx være i form af ekstra sikkerhedsfaktorer eller særlige krav til nedbrydningstid i forhold til udvalgte pesticider (differentierede godkendelsesbetingelser). Aftaleparterne præsenteres for et forslag, før der træffes beslutning herom.

b. Afdækning af mulige kontrolforanstaltninger for differentierede godkendelser i praksis i BNBO fx ved brug af sprøjteudstyr med GPS og sprøjtejournaler

c. Undersøgelse af muligheden for målrettet tilskud til særlig dyrkningspraksis eller f.eks. skovrejsning i BNBO inden for eksisterende puljer

d. Den eksisterende vejledning suppleres med retningslinjer for kommunernes tiltag inden for BNBO

Den endelige handlingsplan forelægges for aftaleparterne primo 2018, herunder status for opdatering af kortgrundlag for BNBO. BNBO’er udpeges i en bekendtgørelse efter forudgående lovændring.

Aftaleparterne indbyder KL til et partnerskab om fremdrift med arbejdet med grundvandsbeskyttelsen i BNBO’er. I partnerskabet vil aftaleparterne drøfte udgangspunkt og målsætning for arbejdet. I 2019 gør aftaleparterne status på den kommunale indsats mhp. stillingtagen til eventuelle yderligere tiltag.

6. En styrket målrettet kontrolindsats hos forhandlere af pesticider til erhvervsmæssig brug skal sikre at lagre af pesticider, som ikke længere er lovlige, ikke sælges videre til erhvervsmæssige brugere. Der gennemføres en informationsindsats, som skal sikre kendskab til reglerne, og kontrollen øges i en periode på 2 år, hvorefter indsatsen evalueres i 2019, og der træffes beslutning, om kontroltrykket skal forblive opprioriteret i resten af strategiperioden. Målet er at nedbringe overtrædelsesprocenten ift. ulovlige danske pesticider hos forhandlerne af midler til erhvervsmæssig brug fra 30 til 5 pct. i 2019. Der vil endvidere fortsat være fokus på kontrollen af jordbrugerne.

7. Forskning i pesticiders effekt på menneskers sundhed opprioriteres i bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet, som fortsat sikrer opdatering og vedligeholdelse af vidensgrundlaget for at godkende og anvende pesticider. Der udbydes et forskningsprojekt under bekæmpelsesmiddelforskning om, hvad det betyder for miljøet, hvis potentielt persistente stoffer ophobes i jorden.

8. De mest effektive metoder og teknologiske muligheder skal i fokus i udbredelsen af IPM-principperne (integreret plantebeskyttelse), også som en understøttelse af eksport af danske teknologiløsninger. Der etableres i 2017 en et-årig IPMtaskforce samt et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi. Aftaleparterne forelægges listen over inviterede deltagere forud for etablering af hhv. taskforce og partnerskab.

9. Afdrift fra prosulfocarb skal mindskes med indførelse af krav om afdriftsreducerende dyser med ikrafttræden inden sprøjtesæsonen i efteråret 2017. Hvis der trods dette alligevel findes rester, som giver anledning til tab hos enkelte avlere, er det som set tidligere op til erhvervet at sikre en kompensation. 

10. Der indføres et forbud mod sprøjtning med glyphosat før høst af konsumafgrøder.

11. Gebyret for godkendelse af pesticider til brug på de såkaldte mindre afgrøder og mindre anvendelser nedsættes for at sikre adgang til flere pesticider med henblik på at fremme vilkårene for en dansk produktion af bl.a. frø, frugt og grønt. 

12. Der gennemføres en særlig indsats ift. gartnerierne, både i forhold til at mindske udslip til miljøet og brug af ulovlige midler. Branchen har udarbejdet en frivillig handlingsplan, der skal fremme en bred forankring af opfølgningen på tiltagene i handlingsplanen. Planen indeholder indsatser på spildevands- og affaldsområdet, samt tiltag der skal medvirke til væsentligt at reducere antallet af ulovlige fund i forbindelse med kontrol af gartnerierne. På baggrund af en fjerde midtvejsevaluering af den frivillige handlingsplan i 2019 vil aftaleparterne tage stilling til, om der skal tages yderligere initiativer.

13. Muligheden for at søge tilskud til udvikling og godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler videreføres for blandt andet at understøtte økologisk produktion i Danmark.

14. Den frivillige aftale om brug af pesticider på offentlige arealer skal vurderes for at sikre effektiv bekæmpelse af invasive plantearter og ukrudt på fortove, veje mv. Hovedformålet med aftalen er som hidtil en fortsat afvikling af forbruget.

15. Danmark skal spille en fokuseret offensiv rolle i EU-arbejdet med pesticider. Anvendelsen af de særligt problematiske aktivstoffer skal begrænses mest muligt, og EU-arbejdet vedrørende disse stoffer skal derfor prioriteres. Desuden vil der være fokus på lavrisikostoffer og stoffer, som kan skade bier.

Læs hele aftaleteksten her.

Forrige artikel Kvinfo har ansat ny direktør Kvinfo har ansat ny direktør Næste artikel Jarlov tager orlov: Midlertidig rokade hos Konservative Jarlov tager orlov: Midlertidig rokade hos Konservative