Hjælpepakker for milliarder: Få overblik over alle initiativerne

HJÆLPEPAKKER: Lønkompensation til hjemsendte medarbejdere, udskydelse af moms- og skatteregninger og støtte til hjemløseorganisationer. Det er tre tiltag i den lange række af hjælpepakker, som regeringen har præsenteret under coronakrisen.

Stribevis af hjælpepakker har set dagens lys i løbet af den seneste halvanden måneds tid.

Lige siden corona for alvor brød ud i Danmark, har regeringen nemlig præsenteret den ene pakke efter den anden til de erhverv, lønmodtagere og aktører, der lider under virussen.

Altinget giver dig her et samlet overblik over al hjælpen:

10. marts 

Kompensation for aflysninger  
Arrangører, der i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med mere end 1.000 deltagere eller arrangementer med under 1.000 deltagere, som var målrettet folk i særlig risiko for coronavirus, for eksempel ældre eller syge, kan søge om kompensation for tabet. 1. april blev ordningen forlænget til 9. juni. 

Udskudt moms og skat  
Virksomhederne får midlertidigt lov til at udskyde betalingen af moms, arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskat.   

Ny coronaenhed  
Regeringen opretter en coronaenhed, hvor den sammen med erhvervslivet vil drøfte, hvordan man med midlertidige tiltag kan hjælpe erhvervslivet under coronakrisen. 

Læs mere her

12. marts

Større udlånsmuligheder for banker 
Siden finanskrisen har der været et krav om, at bankerne skulle indbetale til en buffer, således at de kunne opspare penge, som de vil have til rådighed i nye krisetider.

Denne kontracykliske kapitalbuffer bliver frigivet, hvilket skal give bankerne mere spillerum til at låne ud til danske virksomheder, der får behov for mere kapital til at dække økonomiske tab i forbindelse med coronavirussen. Finansministeriet har beregnet, at det vil frigive over 200 milliarder kroner, som bankerne kan udlåne.  

To nye garantiordninger  
Der lanceres to nye garantiordninger. Den ene er målrettet store virksomheder og kommer til at fungere på markedsvilkår. Den anden er målrettet små og mellemstore virksomheder og indebærer en lavere garantiprovision for virksomhederne, hvorfor der afsættes en statslig tabsramme på en milliard kroner.  

Refusion fra dag ét  
Arbejdsgiverne kan få refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af covid-19 eller i karantæne. Der lægges således op til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes.

Mere fleksibel ordning for arbejdsdeling 
Arbejdsfordelingsordningen gøres mere fleksibel. Ordningen betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få supplerende dagpenge. 

For at undgå afskedigelser ændres ordningen, så arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret, senest en uge før den kan træde i kraft.

Læs mere her

15. marts: Ny trepartsaftale 

Lønkompensation til virksomheder  
Der er indgået en ny trepartsaftale, som betyder, at private virksomheder, der står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan få lønkompensation. 

Virksomheden får dækket op til 75 procent (dog maksimalt 23.000 kroner) af de fyringstruede medarbejderes løn, hvis de vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem. Den midlertidige lønkompensation gælder fra 9. marts til 9. juni.  

Læs mere her

16. marts: Hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder 

Udskydelse af moms og B-skat 
Momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder udskydes, hvilket forventes at forbedre likviditeten for små virksomheder med cirka 15 milliarder kroner og cirka 20 milliarder kroner for mellemstore virksomheder.  

Det betyder, at små virksomheder først skal betale moms 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder skal betale 1. september i år. 
Derudover udskyder regeringen for yderligere at øge likviditeten fristen for betaling af B-skat, sådan at betalingsfristen, som ellers lå 20. april 2020, flyttes til 20. juni, mens fristen 20. maj udskydes til 20. december.  

Læs mere her.

19. marts 

Kompensation til selvstændige og freelancere 
Selvstændige og freelancere, der oplever minimum 30 procent fald i deres omsætning, kan modtage kompensation. Kompensationen vil udgøre 75 procent af det forventede omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kroner per måned per ejer. Ordningen vil gælde i tre måneder fra 9. marts til 9. juni. 

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter 
Trepartsaftalen om lønkompensation giver en øget sikkerhed om medarbejdernes job, og virksomhederne får støtte til deres lønomkostninger. Men regeringen og Folketingets partier vil derudover dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække. 

Virksomheder kan få kompensation, hvis de har haft mindst 40 procents omsætningstab. Kompensationen udgør mellem 25 og 80 procent, afhængig af størrelsen på omsætningsnedgangen. 

Øget adgang til eksportkredit 
Der bliver oprettet en ny likviditetskaution i EKF - Danmarks Eksportkredit. Produktet vil være målrettet små og mellemstore virksomheder, der har likviditetsmæssige udfordringer. Kautionen skal give mulighed for nye lån for 1,25 milliarder kroner. 

Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger 
Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 milliarder kroner, mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 milliarder kroner og en tilhørende tabsramme på cirka 5 milliarder kroner. Det vil facilitere udlån på op mod 25 milliarder kroner. 

Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne 
Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er derfor enige om, at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten. 

Eksempelvis gives der mulighed for at forudbetale leverancer eller at undlade af gøre misligholdelsesbestemmelser gældende over for leverandører til staten, hvis misligholdelsen kan henføres til covid-19. 

Regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om muligheder for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner. 

Statslig garanti til Rejsegarantifonden 
For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem krisen er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 milliarder kroner. 

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge 
Vilkårene for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere ændres i en midlertidig periode. Det indebærer mere konkret, at perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni ikke tælles med i den lediges dagpengeanciennitet. 

Det vil være en betingelse, at medlemmerne er medlem af a-kassen i perioden. Personer, der i perioden fra 9. marts har opbrugt deres dagpengeret og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge indtil 9. juni. 

Personer på sygedagpenge, der ellers ikke ville kunne få forlænget deres sygedagpenge, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder. 

Øgede lånemuligheder for elever og studerende 
Studerende på videregående uddannelser og elever på ungdomsuddannelserne får ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kroner per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder. Som udgangspunkt gælder retten for marts og april 2020 – dog kan den forlænges, i den grad situationen kræver det. 

Læs mere her. 

26. marts: Kommunal og regional hjælpepakke

Anlægsloftet ophæves for kommuner og regioner i 2020  
Kommunerne og regionerne sættes fri af det aftalte anlægsloft for 2020. Det betyder, at kommunerne og regionerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som kan igangsættes hurtigt, og som udgangspunkt afsluttes i 2020. 

Offentligt indkøb skal understøtte virksomhederne 
Kommuner og regioner skal medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos leverandører til det offentlige blandt andet med henblik på at understøtte dansk økonomi og opretholde forsyningssikkerheden. Samme tiltag blev indført for staten 19. marts. 

Fremrykning af betalinger 
Kommuner og regioner fremrykker betalinger i forhold til de normale betalingsfrister. Kommunerne fremrykker betalinger for et beløb på op mod 5 milliarder kroner, mens Danske Regioner har igangsat en fremrykning af betalinger for op mod 1,5 milliarder kroner.  

Forudbetaling og fleksibilitet 
Der gives mulighed for, at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i det offentlige, for eksempel bliver det muligt at foretage forudbetaling for leverancer, som sker frem til 1. juli 2020, og som har en værdi på højst én million kroner, og at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for leverandører, hvis misligholdelsen kan henføres til covid-19.  

Udskydelse af betaling af dækningsafgift 
Kommunerne får mulighed for at udsætte virksomheders betaling af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021. Kommunernes forudsatte indtægter for 2. rate af dækningsafgift udgør 1,1 milliard. Regeringen opfordrer kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte betalingen for at medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder. 

Læs mere her

30. marts: Justering af trepartsaftale 

Højere beløbsgrænser 
Trepartsaftalen, der blev forhandlet på plads 15. marts, bliver justeret. Med den hidtidige aftale kunne virksomheder maksimalt modtage 23.000 kroner månedligt i lønkompensation for funktionærer og 26.000 kroner månedligt for ikkefunktionærer, hvilket hæves, sådan at det maksimale støtteniveau øges til 30.000 kroner per måned per fuldtidsansat. 

Læs mere her

31. marts: Hjælpepakke til medier 

Udbetaling af mediestøtte 
Alle mediestøttemodtagernes likviditet styrkes ved, at hele mediestøtten for 2020 udbetales hurtigst muligt i én samlet rate frem for over tre rater i løbet af 2020. 

Krav for egenproduceret indhold sænkes 
Der dispenseres for, at ikkekommercielle tv-stationer, der modtager tilskud, hver uge som minimum skal udsende mindst to timers egenproduceret førstegangsudsendt programindhold. Der dispenseres også for, at ikkekommercielle lokale radiostationer skal udøve selvstændig programvirksomhed i form af 15 sendetimer per uge for at modtage det maksimale tilskud. 

Læs mere her

31. marts: Hjælpepakke til hjemløseorganisationer 

Støtte til hjemløseorganisationer 
Der afsættes 5,5 millioner kroner i akut støtte til organisationer på hjemløseområdet. Pengene gives direkte til ni organisationer, som kan bruge midlerne til enten at udvide egne tilbud eller til at leje værelser på lokale hoteller. Midlerne kan desuden gå til uddeling af måltider eller madpakker til hjemløse.  

Læs mere her

31. marts: Hjælpepakke til højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet 

Kompensation for tabt deltagerbetaling 
Kulturministeriet får tilført 141 millioner kroner til en hjælpeordning, som skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 procent af deres tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020. Samtidig er det sikret, at stederne kan opretholde det hidtidige offentlige tilskud, selvom elevtallet går ned. 

20. april blev det derudover besluttet, at også daghøjskoler er omfattet af ordningen.

Læs mere her

1. april: Hjælpepakke til medier 

Kompensation til medier for tabte annonceindtægter 
Der ydes kompensation til medier på 60 procent af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 30-50 procent, og på 80 procent i kompensation af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 50-100 procent.  

Ordningen kompenserer for tabte annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. Der ydes alene støtte for tab, der direkte skyldes covid-19-udbruddet. Man kan dog ikke få andel i denne hjælpepulje, hvis man også får hjælp fra andre hjælpepuljer. 

Læs mere her

1. april: Hjælpepakke til efterskoler

Reduceret forældre- og deltagerbetaling 
Staten giver skolerne et ekstra tilskud på 1.000 kroner per uge per elev fra 1. april og foreløbig en måned frem, dog maksimalt den konkrete deltagerbetaling, såfremt skolerne fortsat er lukkede.  

Pulje til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger frem mod sommerferien 
Der afsættes en pulje på 60 millioner kroner, som kan søges af efterskoler og andre skoler med kostafdelinger, som oplever, at elever melder sig ud frem mod sommerferien 2020. Med puljen kan skolerne søge om at få dækket op til 75 procent af det økonomiske tab som følge af elevfaldet for skoleåret for elever, der udmelder sig mellem 15. marts og 9. juni. 

Pulje til at hjælpe skoler i det kommende skoleår  
Der afsættes en pulje på 170 millioner kroner til at hjælpe efterskoler og frie fagskoler, som oplever faldende elevtal til skoleåret 2020/2021 set i forhold til de tre forudgående skoleår. Staten kan konkret yde et særtilskud, der dækker op til 75 procent af de mistede indtægter i 2020 fra statstilskud og deltagerbetaling inden for den nævnte ramme. 

Fripladspakke  
Der afsættes 50 millioner kroner i 2020 øremærket til nedsættelse af deltagerbetaling, så skolerne efter individuelle vurderinger kan nedsætte deltagerbetalingen for elever på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. Den eksisterende fripladspulje til fri- og privatskoler forhøjes med ekstra 25 millioner kroner, efterskolernes bevilling til individuel supplerende elevstøtte forhøjes med 20 millioner kroner, og der afsættes 5 millioner kroner til frie fagskoler. 

Mindste ugentlige elevbetaling 
I forlængelse heraf suspenderes kravene til den mindste ugentlige elevbetaling for efterskoler og frie fagskoler midlertidigt for kalenderåret 2020. 

Læs mere her

1. april: Hjælpepakke til udsatte børn 

Børnepakke 
Der afsættes 13,5 millioner kroner til en børnepakke, der skal understøtte udvalgte organisationers arbejde med udsatte børn. Pengene fordeles mellem en række organisationer, der yder rådgivning og konkret familiestøtte, nemlig Red Barnet, TUBA, Børns Vilkår, KFUM's Sociale Arbejde, Dansk Røde Kors, Blå Kors, Mødrehjælpen, Psykiatrifonden og Kirkens Korshær. 

Læs mere her

2. april: Hjælpepakke til Afrika og nærområder 

50 millioner til danske ngo’ers indsatser, herunder kriserespons, der blandt andet skal sikre beskyttelsesudstyr til sundhedsmedarbejdere og udbrede information om coronavirus i de svageste lokalsamfund. 

300 millioner kroner til de store FN-organisationer og Internationale Røde Kors (ICRC). 

50 millioner kroner til FN’s nye Multi-Partner Trust Fond, der skal afbøde de økonomiske konsekvenser for de afrikanske lande. 

150 millioner kroner til målrettet at hjælpe de mest sårbare afrikanske landes egne indsatser mod coronavirus. 

Læs mere her.

2. april: Nødpulje til sociale organisationer 

Kompensation for udgifter ved aflysninger 
Der oprettes en nødpulje på 5 millioner kroner, hvor organisationer, der yder en frivillig indsats på det sociale område eller handicapområdet, kan ansøge om at få kompenseret et beløb, der svarer til deres udgifter, dog højst 100.000 kroner.  

Det er en forudsætning for at opnå kompensation, at udgifterne ikke kan dækkes på andre måder. Nødpuljen skal dække udgifter forbundet med aflysninger, som er meddelt fra 11. marts 2020, og hvor aftalen er indgået senest 11. marts 2020. 

Læs mere her

6. april: Hjælpepakke til kunstnere 

Kompensation for indkomsttab 
Kunstnere, der forventer et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det kunstneriske virke på mindst 30 procent i forhold til den forventede indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, kan få dækket 75 procent af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kroner per måned. 
 
Ordningen kan søges af kunstnere, der ikke har modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker, og kun af kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig kunstnerisk virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kroner årligt, svarende til mindst 8.333 kroner og maksimalt 66.667 kroner månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019. 

Læs mere her.

7. april: Hjælpepakke til idræts- og spejderforeninger 

Ekstraordinært tilskud i tre fordelingspuljer 
Lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere, kan modtage et ekstraordinært tilskud. 

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. Der afsættes 50 millioner kroner fordelt med 23 millioner kroner til DIF, 21 millioner kroner til DGI, 3,5 millioner kroner til Firmaidrætten og 2,5 millioner kroner til DUF øremærket spejderne. 

Læs mere her.

7. april: Justering af eksisterende hjælpepakker 

Flere institutioner bliver omfattet af hjælpepakker 
Selvejende institutioner, foreninger, fonde med videre, som modtager mere end 50 procent i offentligt tilskud, har indtil nu ikke været omfattet af de generelle hjælpepakker med lønkompensation og faste omkostninger.  

Det justeres, så mange publikumsrettede institutioner på kulturområdet, som i dag modtager 50 procent eller mere i offentligt tilskud, vil kunne søge kompensation i regeringens hjælpepakker. Statslige institutioner vil ikke blive omfattet. 

Læs mere her.

7. april: Hjælpepakke til sociale organisationer 

Sociale organisationer bliver omfattet af lønkompensation 
Alle organisationer på det sociale område kommer med i den statslige pulje til lønkompensation og kompensation for faste udgifter, uanset niveau for offentlig støtte. 

Sociale organisationer kan beholde tilskud 
Organisationer på det sociale område kan i udgangspunktet beholde tilskud fra staten til projekter, hvis aktiviteterne udskydes på grund af covid-19. Der opfordres til, at fonde og kommuner med flere, som yder samme former for tilskud, overvejer samme linje. 

Oprettelse af rådgivningsfunktion 
Social- og Indenrigsministeriet opretter en rådgivningsfunktion, der skal matche organisationer med fonde, der vil investere i sociale indsatser under covid-19. 

Udvidelse af periode for aflyste arrangementer 
Perioden for støtte til udgifter for aflyste arrangementer udvides, så der kan udbetales kompensation i en længere periode. 

Mulighed for at hæve takster 
Partierne noterer sig, at håndtering af de sociale tilbuds covid-19-relaterede ekstraudgifter kan håndteres inden for gældende regler. Hvis tilbuddene ikke kan afholde deres covid-relaterede ekstraudgifter inden for deres almindelige driftsbudget, kan de hæve deres takster, selv om det er midt i året.

Kompensationspulje til frivillige, sociale organisationer 
Der afsættes 50 millioner kroner i 2020 til en kompensationspulje målrettet frivillige sociale civilsamfundsorganisationer, som varetager sociale tilbud til blandt andet sårbare børn, udsatte voksne og mennesker med handicap. Der vil være et særligt hensyn til socialøkonomiske virksomheder og genbrugsbutikker, som måtte falde igennem de generelle ordninger. 

Læs mere her.

18. april: Justering af hjælpepakke

Forlængelse og udvidelse af kompensationsordning til arrangører
Kompensationsordningen til arrangører forlænges til og med 31. august, og samtidig udvides ordningen til at dække flere arrangementer. Det betyder, at ordningen vil dække arrangementer med mere end 350 deltagere, og det ikke længere kun er enkeltstående arrangementer, der dækkes, men også eksempelvis arrangementer der afholdes ugentligt.

Læs mere her.

18. april: Justering og udvidelse af hjælpepakker 

Kompensation for faste omkostninger forlænges 
Ordningen for kompensation for faste omkostninger forlænges med en måned, så den nu gælder til og med 8. juli. Derudover bliver der indført en række udvidede muligheder for kompensation, eksempelvis sænkes minimumsgrænsen for faste omkostninger fra 25.000 kroner til 12.500 kroner, mens loftet for kompensation hæves fra 60 millioner i perioden til samlet 110 millioner kroner. 

Kompensation til selvstændige og freelancere forlænges 
Kompensationsordningerne forlænges, så de gælder til og med 8. juli. Derudover justeres ordningerne på en række områder, og der bliver etableret en ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster.  

Udbetaling af indbetalt moms som lån 
Små og mellemstore virksomheder får mulighed for at få udbetalt den moms, de allerede har indbetalt for henholdsvis andet halvår og fjerde kvartal 2019, som et rentefrit lån. Derudover kan en række erhverv som for eksempel fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd få udbetalt en del af den indbetalte lønsumsafgift som et rentefrit lån.  

Udskydelse af betalingsfrist for lønsumsafgift 
Betalingsfristen for lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal bliver for en række erhverv, herunder for eksempel fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd, udskudt med henholdsvis halvanden og en måned. 

Suspendering af loft på skattekonto 
Loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms, arbejdsmarkedsbidrag med videre bliver midlertidigt suspenderet.  

Derudover bliver udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020.

Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden 
Der etableres en hjælpepakke i Vækstfonden, som indeholder tre initiativer, der akut skal hjælpe de kriseramte iværksættere og vækstvirksomheder.

Der etableres dels en matchfinansieringsordning målrettet iværksætterne i de tidligere faser og dels en matchfinansieringsordning målrettet venturevirksomheder, og så tilføres Vækstfonden ny kapacitet på 1,2 milliarder kroner til investeringer både direkte i virksomheder og gennem fonde. 

Eksport- og investeringspakke  
En eksport- og investeringspakke skal sikre en styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af danske arbejdspladser. Det indebærer blandt andet en midlertidig statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport, hvor staten påtager sig en del af kredit-forsikringsselskabers risiko for tab på porteføljen af forsikringer tegnet i 2020 til gengæld for, at de private kreditforsikringsselskaber forpligter sig til at opretholde en vis forsikringskapacitet i det danske marked.  

Etablering af en national crowdfundingplatform 
Der bliver etableret af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme, der skal gøre det lettere at rejse donationer og rewardbaserede bidrag gennem crowdfunding. Platformen etableres som en midlertidig løsning indtil udgangen af 2020. Der bliver afsat 10 millioner kroner til udvikling og drift af platformen. 

Løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning 
Der gives 350 millioner kroner til et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020. Midlerne skal gå til at understøtte innovationsprojekter i små og mellemstore virksomheder samt iværksættervirksomheder. 

Nedsættelse af timekravet for optjening af seniorpræmie 
Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder bliver nedsat svarende til 4 måneder. Det indebærer et nyt midlertidigt timekrav på 1.040 timer årligt for optjening af seniorpræmie for personer, som er i gang med optjening af seniorpræmie i hele friperioden fra 1. marts til og med 30. juni 2020. 

Forlængelser i ydelsessystemet
En række ændrede vilkår for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, som er indført med tidligere hjælpepakker, bliver forlænget. Det gælder suspenderingen af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge og den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag, som alle forlænges til og med 30. juni.  

Betingelse for hjælpepakker
Partierne bag aftalen er derudover blevet enige om en række betingelser, der gælder, for at virksomheder kan gøre brug af hjælpepakkerne. 

Det fremgår eksempelvis, at ansøgende virksomheder på tro og love skal erklære, at de ikke udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021. Betingelsen gælder for virksomheder, der modtager mere end 60 millioner kroner i kompensation i 2020 gennem ordningen for faste omkostninger. 

Derudover fremgår det af den nye aftale, at virksomheder, som søger kompensation, skal betale den skat, de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler. Det betyder, at virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer ikke kan modtage kompensation.

Læs mere her.

18. april: Trepartsaftale forlænget

Aftale om lønkompensation forlænget
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned, så den gælder frem til og med 8. juli.

Læs mere her.

Forrige artikel Stadigt flere nye folkeskoleelever har ikkevestlig baggrund Stadigt flere nye folkeskoleelever har ikkevestlig baggrund Næste artikel Dagens corona-overblik: Ældre Sagen kalder Mølbak-scenarie for Dagens corona-overblik: Ældre Sagen kalder Mølbak-scenarie for "et mareridt"