Lars Trier Mogensen: Klimaet kan annullere våbenhvilen i den rød-grønne blok

KOMMENTAR: S-regeringens hidtidige klimainitiativer halter milevidt efter ambitionerne. Statsministeren har nedprioriteret tempoet i den grønne omstilling, og støttepartiernes tålmodighed er ved at være opbrugt forud for klimaforhandlingerne, skriver Lars Trier Mogensen

Statsminister Mette Frederiksen (S) har aldrig lagt skjul på, at en ambitiøs klimapolitik ikke er en blomst, der er groet i hendes baghave.

Hun har ved flere lejligheder understreget, at "når jeg vågner om morgenen, er jeg stadig socialdemokrat, før jeg er grøn".

Ikke desto mindre hviler hendes S-regering på de vidtløftige indrømmelser, som hun selv gav til støttepartierne på netop klimaområdet i forhandlingerne om forståelsespapiret sidste sommer.

S-regeringen bygger ganske enkelt på en grøn studehandel, hvor Socialdemokratiet har måttet give noget-for-noget for at få regeringsmagten.

I stedet for at kræve lempelser i udlændingepolitikken – eller andre værdipolitiske og/eller økonomiske krav, som ville have generet Socialdemokratiet voldsomt – forhandlede Radikale Venstre, SF og Enhedslisten sig frem til markante indrømmelser i klimapolitikken. Hvad støttepartierne ikke kunne få på gyngerne, ville de have på karrusellen.

Derfor endte ordene også med at få en vovelysten klang, da statsminister Mette Frederiksen sidste sommer blev presset til at skrive under på, at S-regeringen vil reducere udledningen af "drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990".

Med den teknokratiske tilføjelse: "Det er et meget ambitiøst mål, og det bliver særlig svært at nå den sidste del af målet fra 65 pct. til 70 pct."

Støttepartierne og de grønne organisationer jublede. For det lød flot: "Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen". Men måske lød det også lidt for flot? For nu begynder den beskidte virkelighed at melde sig.

Foreløbigt har S-regeringen kun forpligtet sig til konkrete initiativer, der – i bedste fald – vil bringe Danmark en fjerdedel af vejen.

Ud af de godt 19 millioner tons CO2, som Danmark skal reducere yderligere med i forhold 1990, er der endnu kun truffet beslutninger, som vil mindske udledningen med anslået 4,6 millioner tons. Men endnu kun på papiret.

Støttepartierne står derfor over for en dramatisk test i de kommende uger: Tør de for alvor forpligte statsminister Mette Frederiksen på de himmelstræbende ord?

Indtil videre har forståelsespapirpartierne virket konfliktsky og lige lovligt godmodige, skønt den vedtagne klimapolitik mest har været præget af varm luft.

Flere af de hidtidige initiativer – såsom det største enkeltbidrag i form af "køb og lagring af CO2" på 0,9 millioner tons – bygger på en håbefuld tro på den fremtidige teknologiudvikling.

Andre tiltag har vist sig ikke at ville få den ønskede effekt, herunder udtagning af kulstofrige landbrugsjorde. Og i praksis er der endnu ikke sket særlig meget i den fysiske verden.

Påstanden om, at Danmark er nået en fjerdedel af vejen, er i realiteten kun et "best case"-scenario. En drøm, om man vil, og meget kan gå galt med de optimistiske fremskrivninger.

Og foran tårner sig nu en stribe af endnu mere bøvlede beslutninger. Det begynder allerede at se mere end svært ud at nå målene inden 2030.

De tungeste beslutninger på både landbrugs- og transportområdet er indtil videre udskudt, og kun få forventer efterhånden, at S-regeringen her i efteråret vil være parat til at indgå en klimaaftale med bindende delmål for 2025, som lever op til Klimarådets kontante anbefalinger.

I så fald ville der jo nok have været afsat flere øremærkede klimamilliarder på finansloven for næste år og ikke blot en ekstra "corona-krigskasse".

Fremdriften og manglen på samme er i sjælden grad stoflig, ja, faktisk til at måle. I modsætning til mange andre politikområder er klimapolitikken nemlig konkret. Brutal konkret.

Klimarådet har anbefalet, at "reduktionen i udslippet af drivhusgasser i 2025 skal ligge mellem 50 og 54 pct.". Det svarer til, at S-regeringen skal forpligte sig til mere end en fordobling af den allerede vedtagne CO2-reduktion, og allerede her i denne valgperiode, vel at mærke. Dobbelt-op.

Tempoet skal altså hurtigt skrues voldsomt i vejret, og hverken flere flotte ord eller futuristiske techforhåbninger synes længere at forslå.

Timeglasset er ved at løbe ud, og alt under et indikativt delmål på mindst 50 procent i 2025 vil have karakter af en fuser, hvis ikke ligefrem et løftebrud eller et bluffnummer.

Støttepartierne forsøger da også at hæve barren: Radikale Venstres leder, Morten Østergaard, kræver et delmål på 54 procent i 2025, og Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, har trumfet med et krav om en reduktion på 55 procent.

Sammen med SF's formand, Pia Olsen Dyhr, vil de alle tre blive til grin, hvis de ender med at slække afgørende på kravene. For det er nu, at de skal have realpolitisk tilbagebetaling for at have støttet Mette Frederiksen som statsminister.

S-regeringen forsøger vanen tro at afvente spillets gang. Endnu har hverken klimaminister Dan Jørgensen (S) – eller finansminister Nicolai Wammen (S), som reelt koordinerer forhandlingerne – turdet melde ud, hvad S-regeringen stræber efter. Coronakrisen bruges som undskyldning for at forhale.

S-regeringen kan også dække sig ind under, at klimaloven har en kattelem, hvori det indskærpes, at reduktionsmålet skal nås under hensyntagen til "bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, samt at dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles".

Teknisk kan der altid findes bortforklaringer. Ifølge flere kilder tæt på forhandlingerne ønsker regeringstoppen således, at forligspartierne først skal blive enige om et katalog af nye tiltag for så efterfølgende at summe effekten sammen i et beregnet delmål for 2025. Omvendt ønsker støttepartierne, at delmålet defineres først, og at tiltagene derefter skaleres efter målsætningen.

Rækkefølgen er alt andet end triviel. Støttepartiernes metode vil kunne tvinge S-regeringen til at iværksætte flere og mere effektive tiltag, der kan vise sig både dyre og vælgermæssigt grumme.

Omvendt vil regeringens regnemetode kunne tjene som bureaukratisk undskyldning for ikke at nå helt op på et delmål på mindst 50 procent.

Det første afgørende slag i efterårets magtspil om klimapolitikken vil derfor stå om, hvorvidt det skelsættende skal defineres på forhånd eller først udregnes bagefter.

Kampen om delmålet vil kort sagt definere det videre forløb, og støttepartiernes vilje på klimaområdet vil kunne aflæses i selve procentsatsen:

Hvis delmålet enten ikke defineres på forhånd eller sættes under 54 procent, vil S-regeringen have vundet den indledende styrkeprøve med støttepartierne.

Næste runde kommer til at handle om den ømtålelige balance mellem de forskellige indsatsområder, som populært sagt er biler, bønder eller boliger. Hvem skal levere mest CO2-reduktion – og hvem skal betale?

Og her begynder det for alvor at kunne blive ubehageligt for Socialdemokratiet, for pludselig skal der sættes tal og priser på konkrete tiltag.

Reaktionerne på Eldrupkommissionens anbefalinger i sidste uge var et varsel om, at regeringstoppen er rædselsslagne for den kontante klimapolitik.

Så snart reduktioner af drivhusgasser bliver håndgribelige, begynder S-ministrene at lyde uldne, undvigende og ubekvemme.

Det må helst ikke koste noget som helst at udfase benzin- og dieselbilerne, hverken for skatteborgerne eller bilejerne, så hellere skrue helt ned for de grønne ambitioner.

Problemet er blot, at en mindre CO2-reduktion på privatbiler automatisk fører til krav om endnu højere reduktioner inden for anden transport, landbruget og bygningsmassen.

Og selvom det oplagt vil være upopulært at øge afgifterne på privatbiler, er det langt fra givet, at en endnu større reduktioner på for eksempel færger, svinefarme eller opvarmning vil være mere populære. Konsekvenserne kan ikke trylles væk.

70 procentsmålsætningen – som Mette Frederiksen altså selv accepterede som prisen for at blive statsminister – vil uundgåeligt komme til at gøre ondt på nogle, og det er naivt at tro, at det skulle blive nemmere med tiden. Ej heller realpolitisk.

For alternativet til at handle mere resolut nu kan meget vel blive, at støttepartierne finder deres gamle krav frem, altså alt det, som de droppede i forhandlingerne om forståelsespapiret, dengang til gengæld for klimaindrømmelser.

Støtten til Mette Frederiksen hænger på klimaet, og skuffelsen vil være eksplosiv, hvis S-regeringen fortsætter i det nuværende slæbespor.

Det grønne kit, som i dag holder regeringsblokken sammen, risikerer slet og ret at gå i opløsning. Hvis klimaet nedprioriteres, kan våbenhvilen på andre områder hurtigt blive annulleret i den rød-grønne blok.

Radikale Venstre, SF og Enhedslisten kan hver især begynde at stille kontroversielle og modsatrettede krav, som vil gøre livet mere end surt for S-regeringen – og potentielt skabe en åbning for de borgerlige partier og ikke mindst Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Selvom Mette Frederiksen formentlig stadig vågner som socialdemokrat, før hun tænker grønt, er klimaet endt med at blive eksistentielt for S-regeringen – om ikke på klodens vegne, så i hvert fald for hendes egen politiske overlevelse som statsminister i en længere periode.

Alene derfor kommer Socialdemokratiet ikke uden om snart at måtte bekende kulør. Støttepartierne kan ikke holde til at vente meget længere.

Rent magtpolitisk er Socialdemokratiet nødt til at finde sin egen vej frem mod 70 procentsmålsætningen og en parlamentarisk farbar vej, der bygger på mere og andet end fromme håb om fremtidige produktionsjob og en gammeldags tro på hurtige techfix.

Jo længere tid, der går, før S-regeringen selv stiller sig bag 70 procentsmålsætningen, desto mere smertefuldt vil det tilmed blive for Socialdemokratiet. Konturerne af et ny fløjopgør begynder nemlig allerede at tegne sig, denne gang som en generationskonflikt.

I den forgangne uge blev to modsatrettede strømninger blottet i Socialdemokratiet: På den ene side advarede den 65-årige forfatter Lars Olsen – der opfattes som en slags chefideolog for S-regeringen – i en klumme i Jyllands-Posten om, at klimapolitikken vender den tunge ende nedad, virker arbejderfjendsk og i det hele taget har udviklet sig til en ny form for identitetspolitik for "velbjærgede klimafantikere, der ikke har andet i klemme end varmelamperne over caffe latten".

På den anden side opfordrede den 26-årige DSU-formand Frederik Vad i et debatindlæg i Politiken til, at S-regeringen tager det endelige opgør med "Corydon og Thorning", fordi "vi har brug for en helt ny klimaøkonomisk politik". Han blev ligefrem bekymret i forrige uge, da S-regeringen fremlagde sit udkast til næste års finanslov uden de fornødne midler til klimainvesteringer.

Den unge socialdemokrat vil have S-regeringen til at gøre alvor af de grønne ambitioner og blandt andet finde pengene ved lånefinansiering, mens den ældre socialdemokrat vil have sænket tempoet.

Indtil nu har den gammelsocialdemokratiske tænkning domineret, anført af statsministeren selv. Men selv Socialdemokratiet udvikler sig.

Som så mange gange før har ungdommen nok en lidt bedre fornemmelse for de skiftende politiske landskaber. Og det sidste, som DSU-formand Frederik Vad kan beskyldes for, er at være en elitær storbytosse, der mangler fornemmelse for de voksende kløfter mellem højt- og kortuddannede.

Tværtimod skriver han, at "klima og økonomi skal kobles sammen. Ellers kommer vi ikke til at kunne leve op til de løfter der er givet til min generation".

Klimapolitikken rummer så sandelig store sociale faldgruber, men så meget desto mere afgørende er det for Socialdemokratiet, at partiet ikke lader sig trække baglæns ind i fremtiden. Det er ikke længere nok blot at sige, at der kommer en god løsning – inden 2030.

Efter en søvnig begyndelse er støttepartierne i hvert fald tvunget til at vise, hvad de kan og vil. Hvis S-regeringen ikke snart selv kommer i offensiven med en konkret plan for, hvordan et delmål på 54 procent kan realiseres allerede i 2025, risikerer Mette Frederiksen derfor, at regeringskonstellationen krakelerer sammen med glansbilledet af Danmark som et grønt foregangsland.

-----

Lars Trier Mogensen er politisk kommentator og chefredaktør for nyhedsbrevet /dkpol. Han er medvært på podcasten BorgenUnplugged og skriver fast analyser i dagbladet Information. Hver anden tirsdag skriver han en politisk kommentar på Altinget.

Forrige artikel Carolina M. Maier: Derfor er jeg imod et forbud mod omskæring Carolina M. Maier: Derfor er jeg imod et forbud mod omskæring Næste artikel Christian Friis Bach: Udviklingsarbejde ovenfra er ofte skønne spildte kræfter Christian Friis Bach: Udviklingsarbejde ovenfra er ofte skønne spildte kræfter