Danske Regioner: Regeringens psykiatriplan mangler fokus

DEBAT: Mange spredte indsatser i regeringens psykiatriplan giver ikke mulighed for, at et løft kommer alle til gavn. Der er brug for at fokusere indsatserne, skriver Sophie Hæstorp Andersen (S) og uddyber fem områder, der bør prioriteres.

Af Sophie Hæstorp Andersen (S)
Formand for Psykiatri- og Socialudvalget, Danske Regioner

Der er mange gode takter og visioner i regeringens nye psykiatriudspil.

Det er godt, at størstedelen af initiativerne skal finansieres af varige midler.

Regionerne leverer gode resultater, når midlerne er permanente – det har vi vist med satspuljeaftalen fra 2015-2018.

Regionerne har siden 2015 ansat mere personale og nedbragt ventetiden markant i både børne- og ungdomspsykiatrien og i voksenpsykiatrien på trods af et stigende antal patienter.

Derudover er der oprettet udgående tværfaglige teams, som skal sikre, at patienten får den rette hjælp og støtte efter udskrivelse på hospitalet.

Pengene rækker ikke langt
Vi er glade for, at psykiatrien tildeles flere penge.

Men når pengene fordeles over 43 initiativer, er det svært at gennemskue, hvilke områder regeringen vil prioritere at styrke. Dertil kommer, at pengene ikke rækker langt, når de spredes ud over fire år, fem regioner og 98 kommuner.

Vi vil gerne kvittere for de seks indsatsområder i planen, men de mange spredte indsatser giver ikke mulighed for, at et løft i indsatserne kommer alle til gavn. Der er brug for at fokusere indsatserne.

Vi kommer her med et bud på fem områder, der bør prioriteres de kommende år:

Tidlig indsats til børn og unge
Flere danske børn og unge har et dårligt mentalt helbred, og der har de seneste år været en markant stigning af antallet af børn og unge, der behandles i psykiatrien.

Danske Regioner bakker op om regeringens fokus på en tidlig og forebyggende indsats for målgruppen.

Flere skal have den rette hjælp i tide, så behovet for behandling i psykiatrien mindskes. Derfor er der brug for at investere mere målrettet i den kommunale indsats.

For at højne kvaliteten er der brug for ensartede og stærke tilbud i kommunerne omkring PPR – Pædagogisk psykologisk rådgivning – til målgruppen af børn og unge, der mistrives.

Danske Regioner, Bedre Psykiatri, Dansk Psykolog Forening og Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab foreslog i foråret 2018 at oprette et nyt behandlingstilbud i kommunerne, som skal sikre, at børn og unge får samme kvalitet i behandlingen uanset bopæl.

Psykologisk hjælp skal være gratis
Der er i dag mere end 300.000 danskere, der lider af angst eller depression, og årligt kommer der cirka 30.000 nye tilfælde til.

Mennesker med psykiske lidelser går for længe, inden de kommer i behandling, og mister gradvist tilknytningen til uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Regeringen foreslår at videreføre, og i et vist omfang udbygge, den eksisterende tilskudsordning til psykologbehandling for angst og depression. Men de eksisterende tilbud er ukoordinerede og uden tilstrækkelig dokumenteret effekt. Dertil kommer, at de ikke dækker alle, der har brug for hjælp.

Der er behov for at skabe lige adgang og let tilgængelig psykologisk hjælp til alle, der har brug for det. Adgangen til den rigtige hjælp skal ikke være afhængig af diagnose, alder, bopæl eller indkomstniveau.

Efter engelsk forbillede foreslog Danske Regioner i foråret 2018 at gøre samtaleterapi og psykologisk hjælp gratis til alle borgere over 16 år uanset diagnose. Erfaringerne fra England er, at hver gang der bruges én krone til gratis psykologisk hjælp, sparer samfundet to kroner, blandt andet som følge af færre udgifter til sygdom, førtidspension, sygedagpenge.

Der er altså store menneske­lige og økonomiske potentialer i at hjælpe bedre og tidligere.

Bedre behandling til de sværest syge
Mennesker med svær psykisk sygdom har behov for gode intensive tilbud, når de er indlagt med tilstrækkeligt personale, gode aktiviteter og stor tværfaglighed.

Vi er glade for, at der i regeringens plan er afsat midler til at opgradere eksisterende intensive sengepladser. Men planen indeholder ingen midler til at øge antallet af sengepladser i psykiatrien.

Derfor peger Danske Regioner i et nyt udspil på, hvor vigtigt det er i endnu højere grad at udnytte kapaciteten bedst muligt.

Dernæst har vi en målsætning om, at udvide kapaciteten og dermed antallet af sengepladser – men det vil uundgåeligt være betinget af, at vi kan rekruttere tilstrækkeligt med personale, hvilket i dag er en udfordring nogle steder i landet.

Kvaliteten i socialpsykiatrien skal styrkes
Regeringen tager i planen hul på at styrke den rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien til de mest syge borgere. Men her er tiltagene ikke ambitiøse nok.

Mennesker med svær psykisk sygdom skal kunne leve et velfungerende liv med færrest mulige begrænsninger. Det kræver rehabiliterende tilbud med høj ensartet kvalitet i kommunerne.

Regionerne bidrager gerne med vores sundhedsfaglige kompetencer til det videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien, som planen lægger op til.  

Psykiatrien skal være en attraktiv arbejdsplads
Vi glæder os over, at regeringen i deres nye plan har fokus på rekruttering, da det er en af psykiatriens store udfordringer.  

Vi indgår gerne i et samarbejde med regeringen og personaleorganisationerne om at gøre psykiatrien til en attraktiv arbejdsplads, og her har vi brug for, at regeringen er ambitiøs med os.

For der kan gøres meget for at forbedre vilkårene for læger i den regionale psykiatri for at fastholde fremtidens psykiatere, og for at flere yngre læger vælger psykiatrien som speciale på medicinstudiet.

Forrige artikel Dansk Sygepleje Selskab: Patienter risikerer at falde mellem sektorer Dansk Sygepleje Selskab: Patienter risikerer at falde mellem sektorer Næste artikel Styrelseschef: Lægerobotter rejser nye etiske spørgsmål Styrelseschef: Lægerobotter rejser nye etiske spørgsmål