Her er Røde Kors' anbefalinger til politikerne om børn på Sjælsmark

OVERBLIK: Mindst 6 ud af 10 børn af afviste asylansøgere på Udrejsecenter Sjælsmark har så alvorlige symptomer på mistrivsel, at de sandsynligvis ville få en psykiatrisk diagnose, viser rapport fra Røde Kors. Her er organisationens bud på bedre forhold.

Omfanget af mistrivsel blandt børnene på Udrejsecenter Sjælsmark er "chokerende", mener generalsekretær for Røde Kors Anders Ladekarl. Det sagde han til TV 2 News fredag, da organisationen offentliggjorde en rapport, som dokumenterer massiv mistrivsel blandt børnene på centeret.

Nu har Røde Kors seks anbefalinger – eller faktisk syv, men den ene er ifølge organisationen selv ikke politisk gangbar – til politikerne om at forbedre forholdene for det stigende antal børn på Sjælsmark. De bor på centeret, fordi deres forældre er afviste asylansøgere, som ikke vil rejse ud af landet.

Se anbefalingerne her:

Lad afviste familier med børn bo på et opholdscenter
"Langvarige ophold på asylcentre og mange skift mellem centre er skadelige for børn. Derfor er det Røde Kors’ holdning, at familier ikke bør flyttes til et udrejsecenter, før udrejse er umiddelbart forestående. De bør i stedet have mulighed for at blive boende på et opholdscenter. Da der ikke er politisk flertal for dette, er det nødvendigt, at der gennemføres andre indsatser for bedre at imødekomme behov for at forbedre børnenes udvikling, styrke forældrerollen og sikre en normalisering af familielivet på Udrejsecenter Sjælsmark. Med udgangspunkt i undersøgelsens konklusion og den nuværende situation på Udrejsecenter Sjælsmark har Røde Kors følgende seks konkrete anbefalinger."

1. Specialiseret børnehavetilbud
"Børnene på Udrejsecenter Sjælsmark står i en ekstrem svær livssituation, hvilket viser sig i udpræget mistrivsel. Yderligere påvirkes børnenes trivsel også i høj grad af, at mange forældre har svært ved at tackle deres situation og mangler overskud til at varetage forældrerollen tilstrækkeligt. Det nuværende børnehavetilbud er hårdt presset af, at en del af børnene er udadreagerende, konfliktsøgende eller indadvendte og stille. Det stiller krav om høj grad af faglighed og normering i tilbuddene.
Kort sagt har børnene helt åbenlyst særlige behov, og Røde Kors anbefaler derfor, at børnehaven på Udrejsecenter Sjælsmark bør ses som et specialiseret tilbud til børn med særlige behov og derfor med højere normering. Det vil gøre det muligt for fagpersonale at arbejde mere intensivt med indsatser, der er målrettet det enkelte barns behov og familien samlet set."

2. Vuggestuetilbud til alle børn
"På Sjælsmark er der i dag et kautionsfinansieret vuggestuetilbud til de mindste i de mest udsatte familier, hvilket betyder, at børn særligt indstilles til tilbuddet, som godkendes og kautioneres af Udlændingestyrelsen.
Røde Kors anbefaler, at vuggestuetilbuddet skal udbredes, så det automatisk dækker alle børn i aldersgruppen på Udrejsecenter Sjælsmark. Det vil give alle børn en struktureret hverdag i et børnemiljø, samtidig med at det kan give forældre en pause i hverdagen. Et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø medvirker til, at børn får de bedste betingelser for at trives, lære og udvikle sig. Det udviklings-potentiale, der ligger i børnemiljøer i vuggestuetilbud, vil komme de små børn på Udrejsecenter Sjælsmark til gode, da mange af disse børn oplever mistrivsel og ikke er alderssvarende i deres udvikling."

3. Flere fritidstilbud i klub
"Klubtilbuddene på Udrejsecenter Sjælsmark giver børn og unge i alderen 6-16 år et helt nødvendigt frirum, hvor de kan udvikle sig gennem leg, samvær og venskaber. For alle børn på centret er det vigtigt, at der findes en mulighed for samvær med andre børn i trygge rammer – også i aftentimerne og i de lange weekender. Dette kan vi i dag kun tilbyde delvist. Blandt de 6-16-årige børn er de fleste enten urolige og udadreagerende eller kendetegnet ved usikkerhed og indelukkethed. Disse adfærdsmønstre leder ofte til situationer, der skaber et utrygt børnemiljø.
Røde Kors anbefaler derfor at udvide både åbningstider for klubben og afsætte flere ressourcer til personale med henblik på en øget opdeling af børnene, således at personalet i højere grad kan tilrettelægge aktiviteter, der tager højde for forskellige behov i forhold til aldersgrupper, adfærd og relationer. Målet er, at pædagogerne på Udrejsecenter Sjælsmark skal have bedre mulighed for at gennemføre voksenstyrede aktiviteter med mindre børnegrupper, fordi det giver børnene langt bedre mulighed for at finde ro og fordybe sig i aktiviteter. En udvidelse af klubtilbuddets åbningstid og flere muligheder for fritidstilbud generelt kan skabe et mere trygt børnemiljø, der fremmer børnenes trivsel, læring og udvikling."

4. Familierne skal have selvhushold
"For både forældre og børn opleves det som ekstremt belastende ikke selv at kunne bestemme, hvad og hvornår man som familie skal spise sammen. Behovet for selv at lave mad kan fra et udenforstående perspektiv se
ud til at være en mindre ting, men det har en stærk funktion i alle familier. Muligheden for at vælge, hvad ens barn skal spise, tilberede det og spise sammen som en familie er en vigtig del af at opretholde familiestrukturen – hvilket igen er en hjørnesten i at sikre børns trivsel. Det er afgørende for forældrenes mulighed for at være forældre, at de får lov at tage ansvar for denne grundlæggende del af livet.
Røde Kors anbefaler derfor, at alle familier på Udrejsecenter Sjælsmark – og i asylsystemet generelt – får mulighed for selv at lave mad. Ønsker man ikke at give de afviste familier adgang til kontante ydelser, kunne man forestille sig et system, for eksempel en slags butik, så familierne kan få en anden adgang til madvarer. Derudover bør adgang til køleskab, elkoger og mikroovn af samme grund også være standard."

5. Et styrket skoletilbud
"Flere af børnene i skolealderen på Udrejsecenter Sjælsmark har tidligere gået i kommunal folkeskole. Nogle har gået i almindelige danske skoleklasser, og mange har gået i særlige asylklasser på folkeskolerne. Undersøgelsen viser, at mange af de børn, der på nuværende tidspunkt går i Røde Kors skolen i Lynge, er langt mindre tilfredse end dem, der har fået plads på de kommunale folkeskoler.
Røde Kors anbefaler, at skoletilbuddet tilrettelægges og forbedres, så der i højere grad kan tages hensyn til børnenes individuelle behov. Dette skal ske i tæt dialog med forældrene og med et udvidet samarbejde med de kommunale folkeskoler."

6. Visse personer skal ikke bo på Udrejsecenter Sjælsmark
"På Udrejsecenter Sjælsmark bor, udover de afviste familier, både familier og enlige, der enten skal udsendes til et andet EU-land efter reglerne i Dublin-forordningen med henblik på at få deres asylsag behandlet dér, eller som behandles efter den såkaldte åbenbart grundløs-procedure. Disse personer er i Udrejse Sjælsmark af hensyn til nærheden til lufthavnen ved udsendelse. Det er dog vores erfaring, at de skaber uro og utryghed i centeret. Blandt denne gruppe afviste asylansøgere er der misbrugere og personer med voldelig adfærd. Det betyder, at børnene er i høj risiko for at opleve yderligere traumatiserende og usikkerhedsskabende episoder, som unødigt forværrer deres mistrivsel. Røde Kors mener derfor, at de enlige beboere på Udrejsecenter Sjælsmark skal flyttes til et andet center."

Forrige artikel Hjælpeorganisationer sender penge til våbenproduktion og firmaer i skattely Hjælpeorganisationer sender penge til våbenproduktion og firmaer i skattely Næste artikel Theresa May vil udskyde Brexit til udgangen af juni Theresa May vil udskyde Brexit til udgangen af juni
Ugens EU-podcast: Danmark advarer briterne mod social dumping efter Brexit

Ugens EU-podcast: Danmark advarer briterne mod social dumping efter Brexit

PARLAMENTET#87: Hvis Storbritannien vil konkurrere med EU og Danmark på lavere standarder, så bliver det svært at lave en aftale om fremtiden, advarer udenrigsminister Jeppe Kofod i Altingets europæiske podcast. Vi runder også den ulmende budgetballade, udviklingspolitik og folkehøring om Unionens fremtid.